Beschermingsbewind

beschermingsbewindBeschermingsbewind is een vorm van inkomensbeheer. De procedure van onderbewindstelling begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke, psychische/geestelijke toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. De bewindvoerder heeft als wettelijke taak het voeren van het beheer over inkomen en vermogen.

Beschermingsbewind is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (boek 1, artikel 431 e.v.). De bewindvoerder legt verantwoording af aan u en aan de kantonrechter.

Verschillende mensen kunnen de kantonrechter vragen om bewind in te stellen:

  • de betrokkene zelf;
  • zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel;
  • zijn familie;
  • zijn voogd, curator of mentor.

Het contact en de samenwerking met uw familie en zorg- en hulpverleners vinden wij belangrijk. Daarom investeren wij in een goede communicatie met u en uw omgeving. Ook hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact tussen u en de bewindvoerder. U zult binnen onze organisatie dan ook één vast aanspreekpunt krijgen. Deze persoon is op vaste tijdstippen (telefonisch) te bereiken.

Wij werken op een open en transparante manier. Zo leggen wij ook verantwoording af aan u en de kantonrechter. Elke maand ontvangt u een nauwkeurig overzicht van uw beheerrekening. Hierop kunt u zien hoe uw inkomen beheerd wordt.

De kantonrechter oefent toezicht uit over de werkzaamheden van de bewindvoerder en controleert na afloop van elk jaar of uw inkomen op goede wijze is beheerd.